böyle ateşli bayan ne göruldu nede kimse sikmiş

Merhaba aldatan com okuyucuları Bir kaç hafta ö nce soğ uk bir Ç arş amba Escort Göksu sabahı kahvaltı da canı m ö yle bir sucuklu yumurta istedi ki buzdolabı na baktı m sucuk var yumurta yok bende hemen ü stü mü giyinip soluğ u birkaç sokak Göksu escort aş ağ ı daki markette aldı m Reyonlardan bir koli yumurta ve birkaç parç a daha kahvaltı lı k alı p para ö demek iç in kasaya geldiğ im sı Göksu escort bayan rada benden ö nce kasaya gelen 43 45 yaş ları nda tahmin ettiğ im iri gö ğ ü slü kumral dolgun dudaklı ve giydiğ i eş ofmandan iri ve ç ı kı ntı lı gö tü nü n bü tü n hatları belli olan bir hanı mefendi eş yaları nı geç iriyordu Ben kasaya hesabı ö deyip ç ı kacağ ı m sı rada ise az ö nce gö rdü ğ ü m olgun hanı mefendi hala poş etlerle boğ uş maya devam ediyordu Centilmen bir erkek olarak buna asla kayı tsı z kalamazdı m hemen kadı nı n yanı na yaklaş ı p poş etlerini taş ı mada yardı m edip edemeyeceğ imi sorunca kafası nı kaldı rı p yeş il gö zlerimin iç ine tatlı bir gü lü msemeyle baktı Soğ uk ç arş amba sabahı poş etlerin yarı sı bende yarı sı onda evine doğ ru yü rü meye baş lamı ş tı k bile Yol boyunca birbirimizle hiç konuş madı k 6 7 dakika sonra ise evinin kapı sı na ulaş tı k O ö nden iç eriye girip kendi poş etlerini bı raktı ktan sonra benim elimdeki poş etleri alı nca soğ uktan ve kan dolaş ı mı yetersizliğ inden uyuş muş ellerimi gayri ihtiyari ovuş turmaya baş ladı m Benim bu halimi gö ren kadı n ç ayı yeni demlemiş tim buyurun birlikte iç elim deyince teklifi reddedemedim İ ç eriye girdiğ imde ilk dikkatimi ç eken ş ey hafif bir lavanta kokusuydu beni salona davet edip yumuş ak bir koltuğ a oturtarak arkama da iş lemeli bir yastı k koydu Gerç ekten hizmet etmesini seven ç ok cana yakı n bir kadı ndı Aradan 5 10 dakika geç ince ben ç ayı mı n oldukç a geciktiğ ini dü ş ü nü rken kadı n elinde sucuklu yumurta dahil iç i bir ç ok kahvaltı lı kla doldurulmuş koca bir tepsiyle iç eriye girdi Birlikte kahvaltı ederken isminin Nermin olduğ unu kocası nı 4 yı l ö nce trafik kazası nda kaybettiğ ini 26 yaş ı nda bir kı zı olduğ unu ve onunda kocası ndan geç en yı l boş anı p yanı na yerleş tiğ ini ama avukat olduğ u iç in ö nemli bir davası olduğ unu sabah adliyeye gittiğ ini sö yledi Bir ara lavaboya gitmek istediğ imi sö yleyince bana yolu gö sterip kendisi tekrar mutfağ a gitti Banyoları gerç ekten muhteş emdi bü tü n havluları n kenarları ve ortaları el iş lemesi danteller ve sü slemelerle bezenmiş ti ve hepside mis gibi lavanta kokuyordu o an anladı m ki iç eriye girince hissettiğ im lavanta kokusu banyodaki havlulardan geliyordu Banyoda iş im bitince tekrar salona gittim hemen peş imden mutfaktan elinde iki fincan kahveyle Nermin hanı m geldi Bir yandan kahvelerimizi iç iyor bir yandan sohbet ediyor birbirimize ı sı ndı kç a ı sı nı yorduk Kahvelerimiz bitince Nermin hanı m falları mı za baktı benim falı mda bü yü k bir kase gö rdü ğ ü nü ve iç inde altı n liralar olduğ unu sö yleyince yok canı m dedim o da bunun ü zerine oturduğ u yerden kalkı p yanı ma gelerek fincanı iyice gö zlerime yaklaş tı rdı parmakları nı kahve fincanı nı n iç ine tutarak bak ş u kase ş unlarda etrafta ona ulaş maya ç alı ş an insanlar diye tarif ederken yü zü mü z birbirine iyice yaklaş mı ş tı Hatta bir ara o kadar yaklaş tı kki aynı anda bir ş ey sö ylemek iç in yü zü mü zü birbirimize dö ndü ğ ü mü zde birden burun buruna geldik Ve o an ne sö yleyeceğ imizi unutup o ş ekilde bir sü re donakaldı k Ş aş kı nlı ğ ı ndan ilk sı yrı lan Nermin hanı m oldu gö zlerini kı sı p dolgun dudakları nı yavaş ç a benimkilere değ dirdi bende buna kayı tsı z kalmayı p var gü cü mle o ç ekici dudakları emmeye baş ladı m Ö pü ş memiz bü tü n hararetiyle sü rerken Nermin ensemdeki saç lardan sı kı ca tutup kendine ç ekip canı m erkeğ im diye inleyerek beni ö pmü yor adeta dudakları mı boynumu yiyordu Kolay değ il tam 4 senedir erkeğ e hasret kaldı ğ ı belli oluyordu Dudakları mı yavaş ç a dudakları ndan kaydı rı p boynunu ve kulakları nı yalarken bir yandanda iki elimle sü eterini omuzları ndan aş ağ ı kaydı rı p sü tyenini ortaya ç ukardı m iri memeleri sü tyene sı ğ mı yor kendilerini bir an ö nce dı ş arı ç ı karı p doya doya yalamam iç in adeta yalvarı yorlardı Nerminin memelerini yalamadan ö nce boynundan koltuk altı na geç tim birkaç hafta ö nce traş edildiğ i belli olan hafif kı llı koltuk altı buram buram kadı n kokuyordu Koltuk altı nı n mis gibi ter kokusunu iç ime ç ekerek tuzlu terini kana kana yalayı p yuttum ve ardı ndan muhteş em memelerini fazla ihmal ettiğ imi dü ş ü nerek Nermin in sü tyenini en ince yerinden ç ekip koparttı m aman allahı m ortaya ç ı kan o iki ş ey o kadar muhteş em yaratı lmı ş tı ki hiç duraksamadan memelerinin misket bü yü klü ğ ü ndeki uç ları nı ağ zı ma alı p akide ş ekeri gibi emmeye baş ladı m Ben memelerini emdikç e Nermin deliye dö nü yor kesik kesik zevk ç ı ğ lı kları atarak kanepenin kumaş ı nı tı rmalı yordu Bir ara o kadar hı rslandı mki nerminin sağ memesini komple ağ zı ma sokmak istedim ama nafile beş te birini ancak sı ğ dı rabildim Sonra tatlı memelerden istemeyerek ayrı lı p nermini kanepenin ü zerine doğ ru boyluboyunca uzattı m ve balı keti gö beğ ini hayatı nda ilk kez dondurma gö rmü ş bir ç ocuk gibi yalamaya baş ladı m oradan yavaş yavak aş ağ ı ya inerken Nermin bacakları nı ve vü cudunu kası yor titriyor kimbilir kaç ı ncı orgazmı nı yaş ı yordu Bacak arası na indiğ imde mis gibi am kokan iş lemeli kü lotu yaş adı ğ ı orgazmlardan ve aldı ğ ı zevkten sı rı lsı klam olmuş tu Ben kü lotunu aş ağ ı ya sı yı rı rken oda hafifç e kalç ası nı kaldı rı p bana yardı m etti Ortaya ç ı kan manzara muhteş emdi koltuk altı gibi orayı da birkaç hafta ö nce traş ettiğ i belliydi ben amı nı iş tahla yalarken amı nı n kı lları tatlı tatlı dudakları ma batı yor dolgun ve pü rü zsü z bacakları yla zevkten kafamı sı karak adeta beni mengeneye alarak amı nı n iç ene hapsediyordu Kendimi bundan zar zor kurtarı p nerminle 69 pozisyonuna geç tik muhteş em ve 4 senedir sik yü zü gö rmemiş tatlı amcı ğ ı nı yine yalı yor salgı ladı ğ ı bü tü n zevk sı vı ları nı iş tahla yalayı p yutuyordum Nerminde benim sikimi bü yü k bir iş tahla yalı yor ama sanı rı m uzun sü re yarak yalamadı ğ ı iç in arası ra sikimi ı sı rı p canı mı acı tı yordu İ kimizde adeta bulutları n ü zerinde uç uyorduk bizim iç in sadece o an vardı gerisi yalan ve boş tu Nermin 69 pozisyonundayken ters dö nü p yü zü nü bana ç evirdi artı k amı sikimin ü zerindeydi heyecandan tir tir titriyor amı nı sikime bir değ dirip bir ç ekiyordu bu duruma fazla dayanamamı ş olacakki iri ve kalı n yarağ ı mı n ü zerine yavaş yavaş oturdu Sikim amı na kö kü ne kadar girince derin bir ohhh ç ekip vahş i bir kı srak gibi sikimin ü zerinde raksetmeye baş ladı Yarağ ı m amı nı n en derin yerlerine kadar ulaş ı yor nermini zevkten kudurtuyordu bir yandan sikimin ü zerinde dü nyanı n en bü yü k mutluluğ unu yaş arken benide ihmal etmiyor muhteş em memelerini ağ zı ma vermiş kana kana yalatı yordu Daha fazla dayanamadı m nerminin altı ndan kalkı p onu yere halı nı n ü zerine indirdim ve domalttı m Muhteş em amcı ğ ı ve daracı k gö t deliğ i arkadan ş ahane gö rü nü yordu Kalı n ve damarlı sikimi nerminin amı na arkadan ö yle bir kö kledimki ç ı ğ lı k atı p yerdeki halı ya tı rnakları nı geç irip ç ekerek halı nı n ü zerindeki fiskos masası nı bile yerinden oynattı Bir yandan Nermin in amı nı sikerken bir yandanda gö tü ne parmağ ı mı sokuyor kara incisinide yarağ a alı ş tı rı yordum Sikimi amı ndan ç ı karı p gö tü ne sokmak iç in kafası nı ufacı k deliğ e dayayı nca ş imdiye kadar uysal olan kadı n birden eliyle sikimi oradan ç ekip tekrar amı na soktu bunu istemediğ ini dü ş ü nerek saygı gö sterdim ve amı ndan sikmeye devam ettim Orgazm olmaya yakı n Nermin i halı nı n ü zerinde sı rt ü stü yatı rarak bacak arası na geç tim muhteş em bacakları nı omzuma atı p amı nı n ş imdiye kadar sik değ memiş yerlerine yarağ ı mı daldı rı p daldı rı p ç ı kardı m Boş alacağ ı mı anlayı nca iki bacağ ı mı yana aç ı p nerminin ü zerinde ayağ a kalktı m Nermin tam altı mda ağ zı nı aç mı ş fı ş kı rtacağ ı m dö llerimi ziyan etmemek iç in bekliyordu Bende sikimle Nermin in ağ zı nı niş an alı p ş iddele boş aldı m orgazmı m o kadar muhteş em olduki adeta Nermin i bahç e hortumuyla suluyormuş um izlenimine kapı ldı m Dö llerimin bir kı smı hedefi bularak Nermin in ağ zı na yü zü ne ve boynuna aktı daha tazyikli ç ı kan ilk spermlerim ise hedefi ş aş ı rarak halı nı n ü zerine ve kanepe ö rtü sü nü n oyalı eteklerine sı ç radı vü cuduna damlayan spermlerimi gü neş yağ ı gibi eliyle her tarafı na yaydı ve gü lerek beni bundan sonra hep bö yle sula tamammı erkeğ im diye gö zlerimin iç ine baygı n baygı n bakarak adeta yalvardı Sikiş in ardı ndan birer bardak orgazm kolası iç erken neden bana gö tü nü siktirmedin diye sorduğ umda kocama gö tü mü hiç siktirmemiş tim sikemeden ö ldü gitti ş imdi sana siktirirsem ona haksı zlı k etmiş gibi olacağ ı mı dü ş ü ndü m deyince bende ona hak verdim ç ok guzel di herkese bö yle sikiş i tavsiye ederı m herkese bol bol sikiş ler msn Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 237 800 00 66

Bir cevap yazın